Một số Khách hàng của công ty

Khách hàng của chúng tôi là các Bệnh viện Công, Bệnh viện Tư nhân khắp 63 Tỉnh Thành phố

 

Video mô tả thực hành kỹ thuật bằng máy 

 

Tuyển dụng ngành Y dược